Regulamin

 

Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 

1.       Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego faksymile.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym faksymile.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, dostawy zamówienia, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.       Sklep Internetowy FAKSYMILE.PL, działający pod adresem faksymile.pl prowadzony jest przez firmę Orbis Pictus SP. Z O.O., wpisanym przez Prezydenta Wrocławia do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 0000208730. Siedziba firmy / adres korespondencyjny: ul. Prusa 1, 83-130 Pelplin.

 

3.       Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach i usługach Sklep zamieszcza na stronie faksymile.pl oraz profilu Orbis Pictus na portalu facebook.com.

 

4.       Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a)       Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://www.faksymile.pl, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Orbis Pictus Sp. z o.o.;

b)       Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień.

c)       Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Orbis Pictus Sp. z o.o. skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy na adres wskazany przez Klienta.

d)       Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

e)       Klient osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;

f)        Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;

g)       Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Orbis Pictus Sp.z o.o., w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;

h)       Realizacja zamówienia- dostarczenie zamówionych produktów do Klienta.

i)         Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat produktu;

5.       Do korzystania ze Sklepu Internetowego faksymile.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego faksymile.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6.       Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego faksymile.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.

7.       Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego faksymile.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego faksymile.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

8.       Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego faksymile.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego faksymile.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp., bez uprzedniej zgody Orbis Pictus Sp. z o.o..

9.       Orbis Pictus Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania newsletteru osobom, które zapisały się do otrzymywania newslettera w Sklepie Internetowym.

 

 

§ 2  

Składanie zamówień

 

1. Zamówienia w Sklepie Internetowym faksymile.pl można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu.

 

2.  Klient składa zamówienie poprzez wskazanie na stronie faksymile.pl produktu, którym jest zainteresowany i uruchomienie linku „Do koszyka”. Następie Klient wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:

a)       wyboru zamawianych towarów lub usług oraz ich ewentualnej specyfikacji

b)       wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,

c)       wyboru sposobu płatności.

 

   3. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep Internetowy faksymile.pl zawiadomi o tym fakcie Klienta. Klient będzie mógł zmienić lub anulować zamówienie.

§ 3

 Formy płatności i dostawy

 

1.       Cena na stronie Sklepu Internetowego faksymile.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie zawiera podatek VAT i jest podawana w złotych polskich. Zawiera także koszty przesyłki, jako, że wszystkie produkty wysyłane są za darmo.

 

2.        Oferta oraz ceny produktów ważne są do wyczerpania zapasów. 

 

3.       Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)       przelew,

b)       płatność za pośrednictwem serwisu pośredniczącego w płatnościach przez Internet transferuj.pl.

 

4.       W przypadku gdy rachunek bankowy sprzedawcy nie został uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia zatwierdzenia zamówienia umowa zawarta między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu, a zamówienie zostaje anulowane.

 

5.       Zamówienie z faksymile.pl jest realizowane za pośrednictwem kuriera. Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem faksymile.pl. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

 

 

§ 4 

Realizacja zamówień

 

1.          Realizacja zamówień  odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16.

 

2.          Po złożeniu zamówienia obsługa sklepu internetowego faksymile.pl skontaktuje się z Klientem, w celu podania informacji dotyczących czasu realizacji zamówienia.

 

3.         Zamówienie krajowe realizowane jest w przeciągu 48 h w dni robocze od momentu złożenia zamówienia. faksymile.pl zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w dłuższym niż 48 h terminie, o czym Klient zostanie powiadomiony.

 

4.          Zamówienie zagraniczne jest realizowane w terminie od 2 do 14 dni roboczych.

 

§ 5

          Prawo odstąpienia od umowy

 

1.     Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, po uprzednim przesłaniu formularza zwrotu / reklamacji do biura Orbis Pictus Sp.z o.o..

 

2.     Zwracane towary muszą być kompletne oraz w stanie niezmienionym,  chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

3.     Koszty transportu za zwrot albo wymianę towaru ponosi kupujący.

 

4.     W przypadku wysłania niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi Orbis Pictus Sp. z o.o..

 

5.     Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 3 dni od momentu przyjęcia towaru w faksymile.pl. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.

 

6.     Sklep Internetowy faksymile.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. Sklep Internetowy faksymile.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych  lub błędnego numeru konta.

 

7.     Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych metek reklamowanego towaru.

 

§ 6

 Warunki reklamacji

 

1.     Reklamacje należy składać na adres podany na stronie Sklepu Internetowego faksymile.pl.

 

2.     Składając reklamację należy dostarczyć do Orbis Pictus Sp. z o.o. reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu oraz uzasadnieniem powodu reklamacji.

 

3.     Orbis Pictus Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego produktu.

 

4.     W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Orbis Pictus Sp.z o.o. naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 7

 Postanowienia końcowe

 

1. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego faksymile.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

 

2. Sklep Internetowy faksymile.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

 

3. Sklep Internetowy faksymile.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 

5. Towary oferowane na stronach faksymile.pl, ich nazwy oraz znaki towarowe są wyłączną własnością ich producenta i podlegają ochronie prawnej.

 

6. Zgodnie z obowiązującym prawem informujemy, że właściciel sklepu jest producentem (wprowadzającym do obrotu na teren RP) sprzedawanych przez siebie produktów.

 

7. Wszelkie wykorzystywanie zdjęć, kopiowanie strony w całości lub jej elementów bez pisemnej zgody właściciela sklepu faksymile.pl jest zabronione i może rodzić stosowne konsekwencje prawne.

 

8. Sklep Internetowy faksymile.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy faksymile.pl, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu Internetowego faksymile.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

9. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w Sklepie Internetowym strony rozstrzygać będą w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia, spory zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania cywilnego

 

10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 23-03-2014 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl